Diego Sanchez

เรียนฟรีที่ฟิน๠ลนด์

หาภคุณภำลังคิดจะเรภµà¸¢à¸™à¸•à¹ˆà¸à¸¡à¸«à¸²à¸§à¸´à¸—ยาลัยที่ย ุโรป๠ต่ภลัวว่าจะ๠พง ลà¸à¸‡ คิดเรียนต่à¸à¸—à¸μ่ฟิน๠ลนด ์สิครับ ฟิน๠ลนด์เป็นหภ™à¸¶à¹ˆà¸‡à¹ƒà¸™à¸›à¸£à¸°à¹€à¸—ศสุดท้ายในภ¢à¸¸à¹‚รปที่ไม่เภ็บค่าเรียนภˆà¸²à¸ นัภศึภษาต่างชาติ ไม่เ พียง๠ค่นั้น ฟิน๠ลนด์ให้ภ„วามสำคัภสูงภับภารศึภษา ทำให้ฟิน๠ลนด์เป็นปร ะเทศที่ให้โà¸à¸ à¸²à¸ªà¹ à¸ à¹ˆà¸™à¸±à¸ à¹€à¸£à¸µà ¸¢à¸™à¹„à¸”à¹‰à¸£à¸±à¸šà¸ à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸ à¸©à¸²à¸£à¸°à¸”à ¸±à¸šà¹‚ลà¸

à¸ à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸ à¸©à¸²à¹ƒà¸™à¸›à¸£à¸°à¹€à¸—à¸¨à¸Ÿà¸´à¸™à¹ à ¸¥à¸™à¸”์ติดà¸à¸±à¸™à¸”ับไม่เพียง ๠ต่ในยุโรป๠ต่ว่าในโลภดูตภ±à¸§à¸à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¹€à¸Šà¹ˆà¸™à¸¡à¸«à¸²à¸§à¸´à¸—à¸¢à¸²à¸¥à¸±à ¸¢à¹€à¸®à¸¥à¸‹à¸´à¸‡à¸ ิทà¸μ่ติดà¸à¸±à¸™à¸”à ¸±à¸šà¸Šà¸±à¹‰à¸™à¸™à¸³à¸«à¸™à¸¶à¹ˆà¸‡à¹ƒà¸™à¸£à¹‰à¸à¸¢à¸¡à¸« าวิทยาลัยในโลà¸

à¸«à¸²à¸ à¸„à¸¸à¸“à¸ˆà¸°à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸™à¸›à¸£à¸´à¸ à¸ à¸²à ¸•à¸£à¸µà¸«à¸£à¸·à¸à¸›à¸£à¸´à¸ ภาเà¸à¸ มหาว ิทยาลัยที่ในประเทศฟิ น๠ลนด์จะไม่เภ็บค่าเล่าเรภµà¸¢à¸™ à¹ à¸•à¹ˆà¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸šà¸›à¸£à¸´à¸ à¸ à¸²à¹‚à¸—à¸šà¸²à ¸‡à¹‚ปร๠ภรมถ้าไม่ใช่คนจาภยภ¸à¹‚รปคุณà¸à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸•à¹‰à¸à¸‡à¸ˆà¹ˆà¸²à¸¢à¸„à¹ˆà ¸²à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸™ ถ้าคุณภำลังทà¸μ่เ ข้าร่วมโปร๠ภรมทà¸μ่ต้à¸à¸‡à¸ ˆà¹ˆà¸²à¸¢à¸„่าเรà¸μยนà¸à¸¢à¹ˆà¸²à¹€à¸žà¸´à¹ˆà¸‡à¸«à¸¡à¸”à ¸«à¸§à¸±à¸‡à¸™à¸°à¸„รับ! คุณà¸à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¢à¸±à¸‡à¸¡à¸μสิทธิ์ไ ด้รับทุนภารศึภษาจาภภªà¸–าบันภารศึภษาขà¸à¸‡à¸„ุณ รวมทั้งจาภ๠หล่งà¸à¸·à¹ˆà¸™à¹†

๠ต่ทุภà¸à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¹ƒà¸™à¸Šà¸μวิตไม่ได้ ฟรีทั้งหมด ในขณะที่คุ ณà¸à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸–เรà¸μยนในปภ£à¸°à¹€à¸—ศฟิน๠ลนด์โดยไม่ต้ภงจ่ายค่าเรà¸μยนใดๆ คุณยัภ‡à¸•à¹‰à¸à¸‡à¸žà¸´à¸ˆà¸²à¸£à¸“าค่าครà¸à¸‡à¸Šà¸µà¸ žà¸à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¹€à¸Šà¹ˆà¸™à¸à¸²à¸«à¸²à¸£, ทà¸μ่à¸à¸¢à¸¹à¹ˆà¸à¸²à¸¨à ¸±à¸¢à¹ à¸¥à¸°à¸„à¹ˆà¸²à¹ƒà¸Šà¹‰à¸ˆà¹ˆà¸²à¸¢à¸ à¸²à¸£à¹€à¸”à¸´à¸™à¸—à ¸²à¸‡

นัภเรียนต่างชาติยังภ•à¹‰à¸à¸‡à¸ªà¸¡à¸±à¸„รวà¸μà¸‹à¹ˆà¸²à¸£à¸°à¸¢à¸°à¸¢à¸²à ¸§à¸«à¸£à¸·à¸à¹ƒà¸šà¸à¸™à¸¸à¸ าตมà¸μถิ่นทà¸μà¹ˆà ¸à¸¢à¸¹à¹ˆ เรียภว่า “permiso de residencia“เพื่à¸à¸ˆà¸°à¹€à¸£à¸ µà¸¢à¸™à¸—ี่นั้นได้ นัภเรียน ต้à¸à¸‡à¹ สดงเà¸à¸ สารยืนยัน คุณมีเงินทุนเพà¸μยงพภสำหรับค่าครà¸à¸‡à¸Šà¸μพ(โดยป ภติไม่น้à¸à¸¢à¸ ว่า 6.000 ยูโร ต่à¸à¸› ี หรืภ500 ยูโรต่à¸à¹€à¸”ืà¸à¸™) ๠ลภ°à¹ ผนประภันสุขภาพสำหรภ±à¸šà¹€à¸£à¸µà¸¢à¸™à¸—ี่ฟิน๠ลนด์

Lee esto en ingles