Diego Sanchez

à¸à¸°à¹„รคืà¸à¸à¸²à¸«à¸²à¸£à¸à¹€à¸¡à¸£à¸´à¸ ัภ™

สำหรับนัภศึภษาต่างชาภ•à¸´à¸«à¸¥à¸²à¸¢à¸„นที่ไม่เคยไปปร ะเทศสà¸à¹€à¸¡à¸£à¸´à¸ า เขาà¸à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¹ „ด้เห็นเพียง๠ต่ในหนังห รืà¸à¹ƒà¸™à¸£à¸²à¸¢à¸ à¸²à¸£à¹‚à¸—à¸£à¸—à¸±à¸¨à¸™à¹Œà¸—à ¸μ่เภà¸μ่ยวภับà¸à¸²à¸«à¸²à¸£à¸à¹€à¸¡à¸£à¸´à¸ ั น เพราะฉะนั้นมันà¸à¸²à¸ˆà¸” ูเหมืà¸à¸™à¸§à¹ˆà¸²à¸à¸²à¸«à¸²à¸£à¸à¹€à¸¡à¸£à¸´à¸ ันคืà¸à¸žà¸´à¸‹à¸`่า๠ฮมเบà¸à¸£à¹Œà¹€à¸ à¸à ¸£à¹Œà¸ ับมันภรั่งทà¸à¸” à¹ƒà¸™à¸‚à¸“à¸°à ¸—à¸μ่à¸à¸²à¸«à¸²à¸£à¹€à¸«à¸¥à¹ˆà¸²à¸™à¸μ้เป็นทà¸μ่ภ™à¸´à¸¢à¸¡ à¸à¸²à¸«à¸²à¸£à¸à¹€à¸¡à¸£à¸´à¸ ันไม่ใภŠà¹ˆà¹€à¸žà¸μยง๠ต่๠ค่สามà¸à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸™à¸μ่

à¸à¸²à¸«à¸²à¸£à¸ ายในà¸à¹€à¸¡à¸£à¸´à¸ า๠ตภต่ภ²à¸‡à¸ ันมาภระหว่างภาคต่าง ๆขà¸à¸‡à¸›à¸£à¸°à¹€à¸—ศ ตัวà¸à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¹€à¸ Šà¹ˆà¸™à¹ƒà¸™à¸ าคตะวันà¸à¸à¸ เฉà¸μà¸¢à¸‡à¹€à ¸«à¸™à¸·à¸à¸—ี่นิยมà¸à¸²à¸«à¸²à¸£à¸—ะเล , langostas ภับ sopa de almejasเป็นà¸à¸²à¸«à¸²à¸£à¸—à¸μ่นิยม ในรัภทางใต้, à¸à¸²à¸«à¸²à¸£à¹€à¸Šà¹ˆà¸™ pan de maíz à¹ à¸¥à ¸°à¹„ภ่ทà¸à¸”ภาคใต้ทà¸μ่มà¸μชื่à¸à¹€à¸ªà¸μà ¸¢à¸‡ à¸à¸²à¸«à¸²à¸£à¸ รั่งเศส๠ละ๠à¸à¸Ÿà¸£ ิภันรวมภับประเพณีà¸à¸²à ¸«à¸²à¸£à¸à¸·à¹ˆà¸™ ๆ ในช่วงปà¸μ๠รภขà¸à¸‡à¸› ระวัติศาสตร์à¸à¹€à¸¡à¸£à¸´à¸ าเ ป็นà¸à¸²à¸«à¸²à¸£ cajún ภับ ครà¸μโà¸à¸¥à¹ƒà¸™à¸£ ัภหลุยเซียนา

เนื่à¸à¸‡à¸ˆà¸²à¸ จำนวนมาภขà¸à¸‡à¸„ นเม็ภซิภันในà¸à¹€à¸¡à¸£à¸´à¸ า à¸à ¸²à¸«à¸²à¸£à¹€à¸¡à¹‡à¸ ซิถูภผสมภับà¸à¸²à ¸«à¸²à¸£à¸à¹€à¸¡à¸£à¸´à¸ ัน๠ละประเภภ—à¸à¸²à¸«à¸²à¸£ Tex-Mex ถูภสร้างขึ้น ๠ม ้๠ต่ซูชิà¸`ึ่งซึ่งเป็นà¸à¸²à¸ «à¸²à¸£à¸ à¸µà¹ˆà¸›à¸¸à¹ˆà¸™à¸¢à¸±à¸‡à¹„à¸”à¹‰à¸¡à¸µà¸ à¸²à¸£à¹€à ¸›à¸¥à¸µà¹ˆà¸¢à¸™à¹ à¸›à¸¥à¸‡à¸•à¸±à¹‰à¸‡à¹ à¸•à¹ˆà¸¡à¸²à¸–à¸¶à ¸‡à¹ƒà¸™à¸à¹€à¸¡à¸£à¸´à¸ า เมื่à¸à¸£à¹‰à¸²à¸™à¸à¸²à¸« à¸²à¸£à¸ à¸µà¹ˆà¸›à¸¸à¹ˆà¸™à¹€à¸›à¸´à¸”à¸‹à¸¹à¸Šà¸´à¸šà¸²à¸£à¹Œà¹ƒà¸™à ¸›à¸µ 1960 ๠ละได้มีปัภหาขายภภ²à¸£à¸ ินปลาดิบไปยังชาวภเมริภัน, พ่à¸à¸„รัวใช้à¸à¸°à¹‚ว คาโด๠ทนทà¸μ่ขà¸à¸‡à¸›à¸¥à¸²à¸”à¸´à¸šà¸•à ¸±à¹‰à¸‡à¹ ต่วันนั้นมาà¸à¹€à¸¡à¸£à¸´à ¸ ามีซูชิพิเศษหลายชนิ ดทà¸μ่ไม่มà¸μในประเทศภà¸μ่ปุ่ภ™

สำหรับนัภเรียนทà¸μ่ต้à¸à¸ ‡à¸ ารมาà¸à¹€à¸¡à¸£à¸´à¸ าด้วยตัว เà¸à¸‡ ๠ต่ไม่รู้ว่ามหาวิทยภ²à¸¥à¸±à¸¢à¸—à¸μ่ไหนเหมาะสมทà¸μ่สุ ดสำหรับคุณ ลà¸à¸‡à¸”ูเว็บ๠„ซต์ขà¸à¸‡à¹€à¸£à¸²à¸ªà¸´à¸„รับ